Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortas LSS, och är en lag som bland annat beskriver tio olika insatser som man som funktionshindrad kan ansöka om. Syftet med lagen är att kommuner och landsting ska vara skyldiga att förse människor som lider av stora och omfattande funktionsnedsättningar med den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett liv på så lika villkor som andra människor som möjligt. Det finns tre kategorier av människor beskrivna i LSS som omfattas av lagen. Det handlar om personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd, personer som har ”stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar” som orsakats av en hjärnskada i vuxen ålder och som inte går över, och om personer som har en annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som inte är snabbt övergående. För att bedöma om en person tillhör någon av dessa kategorier använder man sig i de två första fallen av en diagnos ställd av en läkare, och i det tredje fallet tittar man på hur stor funktionsnedsättningen är. För att ha rätt till stöd måste den vara så omfattande att den utgör ett hinder i det dagliga livet, till exempel när det gäller att klä på sig, laga mat, kommunicera eller förflytta sig.wheelchair-43799_960_720

De tio olika formerna av hjälp som man kan ansöka om enligt LSS är rådgivning och personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, en kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidstillsyn för barn som är under 12 år, en bostad i ett familjehem eller en bostad med särskild service för ungdomar som behöver bo någon annanstans än i sitt föräldrahem, en bostad med särskild service för vuxna och slutligen daglig verksamhet, som är en hjälp för de i arbetsför ålder att hålla sig stimulerade och sysselsatta. I punkten personlig assistans ingår naturligtvis en rad olika tjänster, som matlagning, hjälp med hygien och hjälp med städning. Om man ansöker om personlig assistans, men inte får ansökan godkänd, kan man också få hjälp med städning i hemmet genom att anlita en städfirma. Det kan du göra enkelt och tryggt på Qleano.se. Den enda skillnaden blir att den hjälp man får via LSS är kostnadsfri, medan man får betala om man anlitar en städfirma privat.

pulse