Konventionen om rättigheter…

Den 13 december antogs Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, av FN:s generalförsamling. I vår tid kan man tycka att det egentligen borde vara tillräckligt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948. Den torde ju även inkludera personer med funktionsnedsättning. Uppenbarligen räckte den inte varför det numera finns en särskild konvention för personer med funktionsnedsättningar, som även i mars 2014 var ratificerad i 151 stater. 159 stater hade då undertecknat den.

 

Ratificering
Ratificering är ett beslut taget av vanligtvis statschefen (i en stat) eller annan hög fördragsslutande part, vilket förbinder staten till en internationell överenskommelse som exempelvis Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller annan form av avtal eller fördrag. I Sverige är det regeringen är den höga fördragsslutande parten, den som ratificerar konventioner, fördrag och andra typer av avtal.

Då en stat har ratificerat konventionen, innebär det att staten i fråga har åtagit sig att följa vad den föreskriver. Med andra ord är den juridiskt bindande för staten. För att en stat ska kunna ratificera en konvention ska lagstiftningen i staten stämma överens med de krav som den ratificerade konventionen ställer. Det inkluderar givetvis även tillämpningen av hur lagarna tillämpas. För det fall landet brister på de punkterna begår landet konventionsbrott.

cooperation

cooperation

 

Sverige antog konventionen
Riksdagen godkände Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Sverige antog konventionen den 13 november 2008. Densamma kom att träda i kraft den 14 januari 2009. Trots det drog Arbetsförmedlingen in stödet för den grupp personer med funktionsnedsättning kallad socialmedicinskt funktionshinder med kod 81. Något som torde betyda att Sverige därmed begått ett konventionsbrott.

 

EU första regionen
Intressant att notera är att Europeiska unionen, som i sig inte är en stat, beslutade att ratificera konventionen den 23 december 2010. Därmed blev EU den första region som ratificerat en konvention.

Ratificeringsprocessen pågår dock fortfarande, allt fler stater ratificerar konventionen och tilläggsprotokollet. Vilket bådar gott för personer med funktionsnedsättning av olika slag.

pulse