Funktionsnedsättning

Ordet handikapp används i regel synonymt med ordet funktionsnedsättning. Fast det är för det första inte korrekt och för det andra överensstämmer det inte med det rekommenderade och officiella språkbruket.

 

Svenska socialstyrelsens terminologiråd
På grund av att det förekom en grad av oklarhet beträffande termerna funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp beslutade Svenska socialstyrelsens terminologiråd år 2007 att revidera dessa termer. Benämningarna funktionsnedsättning och funktionshinder är inte synonyma. Funktionshinder blev en egen term. Ordet handikapp utgår fullständigt ur vokabulären. Det har uppfattats som nedsättande och missvisande av många personer med funktionsnedsättningar.

Vector Autism Awareness Ribbon

Vector Autism Awareness Ribbon

 

Funktionsnedsättning
Begreppet funktionsnedsättning betyder nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning är en delvis eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga. Det kan även vara en kombination av en eller flera av de uppräknade.

Då man fastställer en individens förmåga gör man en jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos befolkningen. En individs historiska bakgrund kan också kvalificera vederbörande som funktionsnedsatt för det fall där förekommer någon försvagning i det förflutna. Man kan ses som funktionsnedsatt baserad på en enskild eller gemensam norm. Försvagningar av den karaktären kan inkludera fysiska, sensoriska och kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Olika sorters psykiska störningar och kroniska sjukdomar kan också räknas som funktionsnedsättningar.

En funktionsnedsättning betyder helt enkelt att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Något som kan påverka livet på olika sätt och i olika grad. En del föds med en funktionsnedsättning, andra kan få en funktionsnedsättning till följd av ett trauma som en sjukdom eller olycka. Exempelvis är alltifrån diabetes och depression till nedsatt hörsel och total förlamning av en kroppsdel olika typer av funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning kan uppstå under en persons livstid eller förekomma redan från födseln.

Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för livet.

 

Funktionshinder
Begreppet funktionshinder motsvaras av den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person relativt omgivningen. Ett funktionshinder är inte är något som en person har. Det är något som uppstår i en miljö som inte är anpassad till en funktionsnedsättning och därför är funktionshindrande. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Som exempel kan nämnas att trappor i ett hus kan utgöra ett funktionshinder för den som inte kan gå i trappor. Fast finns det en hiss i huset har man inget funktionshinder längre, så länge inte hissen är trasig.

pulse