Funktionsnedsatt person i arbete

Trots att Sverige antog Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 13 november 2008, vilken trädde i kraft den 14 januari 2009, verkar det fortfarande förekomma problem för personer med olika funktionsnedsättningar att få anställning på arbetsmarknaden.

 

Lojalitet mot arbetsgivaren
Vanligtvis är personer med funktionsnedsättning starkt motiverade att vara på jobbet och utföra arbetet på bästa sätt i högre grad jämfört med andra grupper i samhället.

 

Färre är sjukskrivna
Det har också visat sig att det är en myt att människor med funktionsnedsättning skulle vara mer sjukskrivna än andra. Inte heller är produktiviteten lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra. För det fall anpassningar av arbetsplatsen behöver göras kan bidrag fås från samhället sida.

 

Förmånligt anställa personer med funktionsnedsättning
Sanningen är dock att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga. Förmodligen handlar det om en attitydfråga. Människor med funktionsnedsättningar är att betrakta som, en till stora delar, outnyttjad resurs istället för en belastning i samhället.

Arbetsgivare kan få ett bra stöd under lång tid. Den som önskar veta mer kan kontakta Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsenheter för ytterligare information.

 

Vi vill uppmana alla arbetsgivare i regionen att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över vilken kompetens som egentligen behövs och värdet av en större mångfald.

Garden center worker in wheelchair holding potted plant

Garden center worker in wheelchair holding potted plant

 

44 procent har arbete
I gruppen personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, är det omkring 44 procent som

har arbete. Då räknas anställda, enskilda näringsidkare och föräldralediga tillhörande den gruppen.

 

Personer med funktionsnedsättning vill jobba
Då Sverige ratificerade Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning borde det vara betydligt lättare för gruppen att få ett arbete. Särskilt som att de flesta vill jobba och försörja sig själva istället för att leva på bidrag av olika slag. Många av dem kan jobba förutsatt att vissa anpassningar görs på arbetsplatsen. T.ex. kan man koppla upp sig mot KRY.se om man behöver träffa en läkare via datorn.

 

Pengar finns men går inte åt…
Trots att Alliansen, dåvarande regeringen, höjt ersättningar till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning är det få som öppnar arbetsplatsen för personer med nedsatt arbetsförmåga. Avsatta medel, alltså pengar, finns fast de går inte åt. Man kan med fog fråga sig vari problemet då består i. Är det största problemet i själva verket arbetslagstiftningen?

pulse